Hasta Hakları

Medline Hastaneleri olarak inanıyoruz ki, her bireyin yaş, cins, ırk, din, sosyal, fiziksel ya da ruhsal durumu ne olursa olsun saygı duyulması gereken hakları vardır.

Hastanemize başvuran tüm hasta ve hasta yakınlarının hizmet aldıkları süre içinde sahip oldukları tüm haklarına saygı duyulacak ve hastalarımızdan belirlenen sorumlulukları yerine getirmeleri beklenecektir.

Amacımız;

 • Hasta ve yakınlarının sağlık hizmeti sürecine aktif katılımı ilk kaliteli ve güvenli sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamak,
 • Sağlık hizmetlerinden tam yararlanma konusunda yardımcı olup Hasta-Hekim ilişkisinin güven temeline dayandırılmasını sağlamak, böylelikle daha etkin ve güvenilir model oluşturmak,
 • Hasta-sağlık çalışanları ilişkisini desteklemek,
 • Hasta ve yakınlarına hastalık ve genel sağlık eğitimleri vererek sağlık hizmetinin etkinliğini artırmak,
 • Hasta haklarıyla ilgili başvuru mekanizmaları oluşturarak sağlık hizmeti ortamında iç kontrol oluşturmak, sağlık hizmeti alan, sunan ve aracılık eden kişi ve kurumlar arasında iş birliği ve iletişim fırsatları yaratmak, var olanları güçlendirmektir.

Tanı ve tedavi amacıyla hastanemize başvuran her birey ile yazılı hale getirilmiş çalışanlarımız tarafından benimsenmiş hasta ve yakınlarının hakları ve sorumlulukları paylaşılır.

Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür eder, sağlıklı günler dileriz.

Özel Medline Adana Hastanesi

Hizmetlerden Yararlanma Hakkı

 • Hastanemize başvuran tüm hastalarımız ve yakınları ırk, din, dil, cinsiyet, ulusal köken, sakatlık, cinsel eğilim, düşünce, sosyal özellikleri ve yasal ödeme kaynağı ne olursa olsun ayrım yapılmadan tüm tedavi ve bakım hizmetlerimizden yararlanma hakkına sahiptir.
 • Hastalarımız, doktorunu ve/veya sağlık kurumunu seçme ve tedavinin herhangi bir evresinde değiştirme hakkına sahiptir.
 • Hastalarımız, organ nakli ya da deneysel araştırma gibi uygulamalarda ülkenin yasa ve yönetmelikleri çerçevesinde hareket etme hakkına sahiptir.
 • Hastalarımız, arzu ettikleri takdirde, koruyucu sağlık hizmetleri konusunda hastanemizin verdiği hizmetlerden ücretsiz bilgi alma hakkına sahiptir.
 • Tüm hastalarımız ağrılarının değerlendirilmesini ve tedavi edilmesini isteme, ağrı nedenleri ile tedavi yöntemleri hakkında bilgi alma, ağrılarının kesilmesini isteme hakkına sahiptir.
 • Medline Hastaneleri güvenlik ekibi hastalarımızın mal ve can güvenliğini sağlamaktadır. Hasta odalarında, hastalarımızın değerli eşyalarını muhafaza edebilecekleri şifreli, kilitli kasalar mevcuttur. Poliklinik hastalarımız kıymetli eşyalarını güvenlik birimine teslim edebilirler. Hastalarımız, diledikleri takdirde, bedelini ödemek koşulu ile ek güvenlik isteme hakkına sahiptir.

Bilgi Edinme Hakkı

 • Medline Hastaneleri’nden hizmet alan hastalar ve yakınları tanı ve tedavi süreçleri ile tedavinin gidişatına ilişkin, yasalar ile uyumlu olmak üzere, tıbbi durumlarına ait kayıtları inceleyebilme ve bilgi isteme hakkına sahiptir.
 • Hasta ve yakınları verilen sağlık hizmetinden gerektiği sürece yararlanma, izlenme süreci hakkında bilgilendirilme, alınacak kararlara katılma ve anlama hakkına sahiptir.
 • Tüm hasta ve yakınları, kendilerine verilen tedavinin bir parçası olma ve bakım kararlarına katılma hakkına sahiptir. Hastalarımız, kendilerine uygulanacak hastane kural ve uygulamaları konusunda bilgi edinme hakkına sahiptir. Hasta veya hasta tarafından tayin edilen hasta yakını fatura(ları)nın ayrıntılarına ulaşabilir.
 • Sağlık hizmeti alan hastalar ve yakınları, bir araştırmaya katılmaları söz konusu olduğunda, araştırma hakkında ayrıntılı bilgi alma ve istemiyorlarsa araştırmada yer almayı reddetme hakkına sahiptir. Araştırma ve eğitim amaçlı çalışmalarda hastanın kimlik bilgileri hastanın izni olmadan açıklanamaz.

Haberleşme Hakkı

Temin edilebildiği ve bedelini ödeyebildiği takdirde resmi konuşma dilini anlamayan bir hastanın haberleşme amacı ile tercüman isteme hakkı vardır.

Rıza (Onay) Hakkı

 • Medline Hastaneleri’nden sağlık hizmeti alan hastalar ve yakınları, tıbbi ve yasal zorunluluklar dışında hastalığın tanısı, var olan tedavi seçenekleri ve başarı olasılıkları, tedavinin olası maliyeti, hastalığın seyri, olası komplikasyonlar hakkında bilgi alma ve tedavisiyle ilgili kararlara katılma hakkına sahiptir. Hastalarımız bu hakkı kullandığına dair onay verme hakkına sahiptir ve böylece onay doğrultusunda yapılacak rutin işlemleri de kabul etmiş sayılır.
 • Kanuni temsilciden veya mahkemeden izin alınması, zaman gerektirecek ve hastaya derhal müdahale edilmediği takdirde hayatı ve hayati organlardan birisi tehdit altına girecek ise, izin şartı aranmaz.
 • Rızanın geri alınması, hastanın tedaviyi reddetmesi anlamına gelir. Rızanın müdahaleye başladıktan sonra alınması, ancak tıbbi yönden sakınca bulunmaması şartına bağlıdır.
 • Hastalarımızın yasal temsilcisinin olmadığı, önerilen girişimin acil olduğu durumlarda onay almaksızın da tıbbi girişim yapılabilir.
 • Hastalarımız önerilen tedaviyi reddetme hakkına da sahiptir.
 • Hastanın tıbbi durumu el verdiği sürece, tedavi veya tıbbi müdahaleye itiraz etme hakkı veya tedavi sürecinde kararını değiştirip devam edilmesine karşı itiraz etme hakkı vardır.
 • Tedavinin reddedilmesi halinde olabilecekler hekim tarafından anlatılır ve anlaşıldığına dair yazılı bir belge alınır. Hastalarımızın tedaviyi belgeli olarak reddetmesi halinde hastanemiz ile ilişiği kesilir. Daha önce tedaviyi reddeden ancak tekrar hastanemize başvuran hastamız gerekli tıbbi bakım ve tedaviyi alma hakkına sahiptir.
 • Kurumumuzda görevli personel, hastanın önceki reddi konusunda serzeniş veya imada bulunamaz.

Özgür Seçim Hakkı

 • Medline Hastaneleri’nde hizmet alan hastalar ve yakınları sağlık durumları ile ilgili yararlanabilecekleri hizmet ve olanakları, yardım alabilecekleri kişi ve kurumları tanıma, bilgilendirilme ve seçim yapabilme hakkına sahiptir.
 • Hasta ve yakınları sağlık bakımıyla doğrudan ilgili tüm kişilerin görev ve unvanlarını öğrenme ve olanaklı ise seçme hakkına sahiptir.
 • Hasta ve yakınları tıbbi bakım ve tedavi ile ilgili olarak bilgilendirildikten sonra önerilen tedaviyi kabul etme veya reddetme ve kendi belirlediği çerçevede hizmet alma hakkına sahiptir.
 • Hasta ve hasta yakınları bakımlarını olumsuz etkileyeceği endişesi olmaksızın kurum dâhilinde veya haricinde ikinci görüş alma hakkına sahiptir.
 • Medline Hastaneleri çalışanları hastanın tercihiyle çelişmeyecek bakım ve tedavi yolunu bulmak için hasta ve yakınlarıyla iş birliği yapar.

Kimliği Bilme Hakkı

Hastalarımız, hastanemizde ilişkide bulundukları tüm görevlilerin kimlikleri ve meslek sorumluluklarını bilme hakkına sahiptir.

Mahremiyet Hakkı

 • Hastalarımız, hizmet aldıkları tüm noktalarda, görsel ve işitsel gizlilik sağlayacak ortamları isteme hakkına sahiptir.
 • Hastalarımız, yasalarla uyumlu olmak üzere, her türlü muayene, bakım ve tedavi ve işlemin gizliliğine uygun bir ortamda gerçekleştirileceğine, tıbbi bilgilerinin gizli kalacağına güvenebilme hakkına sahiptir.
 • Hastalarımız, ziyaretçiler de dâhil olmak üzere, tedavisi ile doğrudan ilgili olmayan kişiler ile konuşmayı ya da bu kişileri görmeyi reddetme hakkına sahiptir.
 • Yetkisi olan çalışanlar hariç, kişilerin hasta kayıtlarına ulaşmasını engelleyen güvenlik sistemleri kurulmuştur.
 • Hastalarımız, kendilerine ait tıbbi bilgilerin gizliliğinin ölümden sonra bile korunması hakkına sahiptir. Bu bilgiler, hastanın ya da varislerinin açık izni ya da yasal zorunluluklar doğrultusunda ilgili mercilere açıklanır. Tıbbi ve yasal gereklilik olmadığı ve izin vermediği sürece, hangi gerekçeyle olursa olsun, hastamız kendisine dair özel ve aile yaşamına ilişkin üçüncü kişilere bilgi verilmemesi hakkına sahiptir.

Saygı ve İtibar Görme Hakkı

 • Hastalarımız ve yakınları her zaman ve her türlü koşulda, bireysel itibarlarının korunduğu saygılı, nazik, şefkatli, güler yüzlü, gürültü ve rahatsız edici bütün etkenler bertaraf edilmiş bir ortamda hizmet alma hakkına sahiptir.
 • Medline Hastaneleri, tüm hastalarına ve özellikle yaşamının sonuna gelmekte olan hastaya saygılı ve sevecen davranır. Hasta yakınları, yaşamının sonuna gelmekte olan hastalarına saygılı ve sevecen davranılmasını isteme hakkına sahiptir.
 • Medline Hastaneleri çalışanları sağlık hizmeti verirken hastaların değer, inanç ve kararlarını yargılayıcı, küçümseyici ifadeler kullanamaz.
 • Hastalarımız kanunlar ve hastane kuralları çerçevesinde, teşhis işlemlerine ve tedaviye engel olmadığı sürece kendilerine has kıyafetlerini giyme hakkına sahiptir.

Fiziksel Saldırılara Karşı Korunma Hakkı

Özel Medline Hastaneleri’nden hizmet alan bebekler, çocuklar, yaşlılar, kendilerini pek veya hiç koruyamayan hastalar fiziksel saldırılara karşı korunmak amacıyla kimliği belli olmayan kişileri inceletme, kurumun uzak veya tecrit edilmiş alanlarını izletmeye tabi tutma hakkına sahiptirler.

Dini Hizmetlerden Faydalanma Hakkı

 • Hastalarımız, hastane kuralları çerçevesinde, diğer hasta ve yakınlarının hakkını ihlal etmeyecek şekilde dini hizmetlerden yararlanma hakkına sahiptir.
 • Temin edilebildiği takdirde, hastane kuralları çerçevesinde, hasta ve/veya yakınının isteği ile hastanın dini ihtiyaçlarına göre bir din görevlisi getirme hakkı vardır.

Ziyaret ve Refakatçi Hakkı

 • Hastalarımız tıbbi açıdan sakınca olmaması durumunda, hekim kararı ve hastane kuralları çerçevesinde refakatçi bulundurma ve ziyaret edilme hakkına sahiptir.
 • Muayene ve tedavi sırasında hastaya yardımcı olmak üzere, kanun ve kurallara uygun, hastanın sağlık durumunun elverdiği ölçüde, tedaviden sorumlu olan hekimin uygun görmesine bağlı olarak hastanın yanında refakatçi bulunabilir.

Ağrı ve Sıkıntıdan Sakınma Hakkı

Medline Hastaneleri, hastaların ağrısının doğru değerlendirilmesi ve tedavi konusunda titizlik gösterir. Her birey hastalığının her evresinde, mümkün olduğu ölçüde ağrı ve sıkıntıdan korunma hakkına sahiptir.

Şikâyette Bulunma Hakkı

Hastalarımız ve yakınları, aldığı tıbbi bakım ve tedavi süreciyle ilgili şikâyetlerini bildirme ve yanıt isteme hakkına sahiptir.

Organ ve Doku Bağışı

Hastanemizde organ ve doku nakli faaliyetleri yürütülmemektedir. Ancak organ ve doku bağışında bulunmak isteyen kişilere yardımcı olunup, uygun yerlere yönlendirilmektedirler. Hastalarımız ve yakınları organ ve doku bağışı için yardım isteme hakkına sahiptir.